Rechten en plichten van de psychotherapie

De psychotherapeut is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze zijn formeel vastgelegd in de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht cliënten Zorgsector), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. (zie voor meer informatie www.lvvp.nl).

Hieronder vatten we de belangrijkste punten samen. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook kunt u meer informatie vinden op de website van LVVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie): www.lvvp.nl

We gaan ervan uit dat uw verwijzer (meestal de huisarts) door ons geinformeerd mag worden tijdens uw behandeling bij ons. Indien u dit liever niet wilt dan kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. Voor alle andere personen of instellingen is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van u noodzakelijk.

Geheimhouding van uw gegevens

De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij kan dus alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. De vrijgevestigde psychotherapeut is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Zo zijn we verplicht op de declaratie naar uw ziektekostenverzekeraar de diagnose waarvoor u bij ons behandeld wordt te vermelden. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw behandelaar te overleggen. Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij de LPGGz via www.landelijk-platformggz.nl. Uw zorgverzekeraar mag bij hoge uitzondering uw dossier inzien, bijvoorbeeld in geval van ondeugdelijke declaraties. De psycholoog/psychotherapeut mag voor het overige alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Hij heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij over uw behandeling overleg wil plegen met collega's die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.

Wat is een DBC?

DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Nadat u zich heeft aangemeld worden in de intake de klachten onderzocht, er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u daarmee instemt wordt de behandeling gestart. Wij noteren uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van de behandeling verricht worden in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, administratieve werkzaamheden, een test enzovoorts. De DBC gaat in op de datum waarop u bij ons bent ingeschreven. Aan het eind van de behandeling, of na een jaar, wordt de DBC afgesloten. Een DBC kan maximaal een jaar duren. Als de behandeling na een jaar wordt voortgezet dan is er sprake van een vervolg-DBC.

Vanaf 1 januari 2015 is de Geestelijke Gezondheidszorg drastisch veranderd. U dient voor professionele behandeling van uw psychische klachten altijd contact op te nemen met uw huisarts. Uw huisarts kan ervoor kiezen om zelf aandacht te besteden aan uw klachten en een behandeling te beginnen. Uw huisarts kan ook een praktijkondersteuner GGZ inschakelen. Veel huisartsenpraktijken bieden een POH-GGZ-spreekuur op afspraak. Indien uw huisarts en/of POH-GGZ u onvoldoende kan behandelen, kunt u worden doorverwezen naar de Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijnszorg). De Generalistische Basis GGZ behandelt lichte tot matige psychische problematiek. Uw huisarts weet welke hulpverleners deze vorm van hulp bieden en kan u verwijzen. Zijn uw problemen nadrukkelijker en/of zijn uw vragen complexer dan kan de huisarts u verwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ. Zowel de behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ maken deel uit van het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Alle kosten (sessies) worden vergoed. Er geldt wel een eigen risico van € 385,00. Dit bedrag kan meer zijn als u met uw ziektekostenverzekeraar een hoger eigen risico afgesproken hebt. Dit bedrag kan hoger zijn als u een hoger eigen risico hebt afgesloten bij uw zorgverzekeraar.

Al eerder (2012/2013) hebben de Ziektekostenverzekeraars besloten om niet alle specifieke behandelingen binnen de Generalistische Basis of Gespecialiseerde GGZ volledig te vergoeden. Uw huisarts kan u hierover informeren. Het gaat hierbij onder andere om aanpassingsstoornissen (bijv. Exclusief werkgerelateerde problematiek of rouwverwerking). Ook relatieproblemen zonder verdere psychische of psychiatrische problematiek worden niet meer vergoed.

Contracten

Wij hebben contracten met de volgende zorgverzekeraars;
CZ
VGZ
Zilveren Kruis / Achmea
DSW
VRZ

Dit impliceert dat wij rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar en de volledige behandeling ( m.u.v. het eigen risico) wordt vergoed.

Indien U elders verzekerd bent (Menzis, Promovendum en Caresq) dient u de rekening eerst zelf te betalen en krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Hoeveel u vergoed krijgt bij een zorgaanbieder zonder contract, is afhankelijk van uw verzekering. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Zelfbetalers

Het tarief in voor cliënten die de behandeling zelf betalen is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz, tenzij anders is afgesproken met de betreffende cliënt.

Voor meer uitgebreidere informatie over de vergoedingen kunt u terecht bij de website van onze beroepsvereniging LVVP. Website : www.lvvp.nl

Betalingsvoorwaarden


De LVVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie)heeft betalingsvoorwaarden voor haar leden opgesteld. Wij hebben ons hieraan geconformeerd. Indien u wenst kunt u een afschrift hiervan ontvangen.

Afmelding

Mocht u een afspraak willen annuleren, doet u dit dan minstens 24 uur vantevoren. Afspraken die korter vantevoren worden afgemeld, moeten wij in rekening brengen. Het bedrag dat wij u in rekening zullen brengen bedraagt € 20,00 voor een individuele client en € 30,00 voor een echtpaar. Dit geldt ook voor annuleringen door overmacht, bijvoorbeeld ziekte. Binnen 24 uur kunnen wij de tijd die voor u is gereserveerd niet meer inplannen voor andere cliënten. U kunt u zowel telefonisch als per e-mail afmelden.

Recht op informatie

De psychotherapeut is verplicht u te informeren over wat hij denkt dat er met u aan de hand is. Hij moet met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. De psychotherapeut zal u ook vertellen hoelang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De psychotherapeut zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken. De psychotherapeut mag niets voor u verzwijgen, tenzij de informatie te belastend zou zijn voor u. Hij moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega.

Beëindiging therapie

Mocht u de therapie voortijdig willen beëindigen, verzoeken wij u dit in een persoonlijk gesprek te doen. De therapie kan niet worden afgesloten door middel van een e-mail of telefoontje.