Rechten en plichten van de psychotherapie

De psychotherapeut is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze zijn formeel vastgelegd in de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht cliënten Zorgsector), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. (zie voor meer informatie www.lvvp.nl).

Hieronder vatten we de belangrijkste punten samen. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook kunt u meer informatie vinden op de website van LVVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie): www.lvvp.nl

We gaan ervan uit dat uw verwijzer (meestal de huisarts) door ons geinformeerd mag worden tijdens uw behandeling bij ons. Indien u dit liever niet wilt dan kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. Voor alle andere personen of instellingen is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van u noodzakelijk.

Geheimhouding van uw gegevens

De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij kan dus alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. De vrijgevestigde psychotherapeut is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Zo zijn we verplicht op de declaratie naar uw ziektekostenverzekeraar de diagnose waarvoor u bij ons behandeld wordt te vermelden. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw behandelaar te overleggen. Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij de LPGGz via www.landelijk-platformggz.nl. Uw zorgverzekeraar mag bij hoge uitzondering uw dossier inzien, bijvoorbeeld in geval van ondeugdelijke declaraties. De psycholoog/psychotherapeut mag voor het overige alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Hij heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij over uw behandeling overleg wil plegen met collega's die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.

Contracten

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars;
CZ
VGZ
Zilveren Kruis / Achmea
DSW
OWM Zorg en Zekerheid
ASR/DITZO
ONVZ

Dit impliceert dat ik rechtstreeks kan declareren bij uw zorgverzekeraar en de volledige behandeling ( m.u.v. het eigen risico) wordt vergoed.

Indien U elders verzekerd bent (Menzis, Promovendum en Caresq) dient u de rekening eerst zelf te betalen en krijgt u een gedeelte van de kosten vergoed. Hoeveel u vergoed krijgt bij een zorgaanbieder zonder contract, is afhankelijk van uw verzekering. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden


De LVVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie)heeft betalingsvoorwaarden voor haar leden opgesteld. Wij hebben ons hieraan geconformeerd. Indien u wenst kunt u een afschrift hiervan ontvangen.

Afmelding

Mocht u een afspraak willen annuleren, doet u dit dan minstens 24 uur van tevoren. Afspraken daarna worden afgemeld, moet ik in rekening brengen. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht bedraagt € 25,00. Binnen 24 uur kan ik de tijd die voor u is gereserveerd niet meer inplannen voor andere cliënten. U kunt u zowel telefonisch als per e-mail afmelden.

Recht op informatie

De psychotherapeut is verplicht u te informeren over wat hij denkt dat er met u aan de hand is. Hij moet met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. De psychotherapeut zal u ook vertellen hoelang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De psychotherapeut zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken. De psychotherapeut mag niets voor u verzwijgen, tenzij de informatie te belastend zou zijn voor u. Hij moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega.

Beëindiging therapie

Mocht u de therapie voortijdig willen beëindigen, verzoeken wij u dit in een persoonlijk gesprek te doen.